KOOL

Kodukord

Waldorfkool Läte kodukord

 /august 2021/

Tunnid

 • Tunnid algavad kell 8:30, õpilased peavad koolis olema kell 8:25.

 • Koolimaja peasissepääs suletakse kell 8:45.

 • Tunnid algavad ühise kellaga, tunni lõpetab õpetaja.

 • Einepaus on kell 10:10-10:30, sobilik vahepala on võileib ja/või puu-/juurvili.

Päevaplaan

08.30 – 10:10 Põhitund

10:10 – 10:30 Einepaus, vahetund

10:30 – 11:15 Esimene ainetund

11:15 – 11:35 Lõunasöök I – III klass

11:35 – 12:20 Teine ainetund

12:20 – 12:40 Lõunasöök IV – VI klass

12:40 – 13:25 Kolmas ainetund

13:25 – 13:40 Lõunasöök VII – IX klass

13:40 – 14:25 Neljas ainetund

14:25 – 14:30 Vahetund

14:30 – 15:15 Viies ainetund

Puudumine

 • Kui õpilane puudub terve või osa koolipäevast, tuleb lapsevanemal sellest teatada hiljemalt hommikul kella 8:00-ks klassiõpetajale, nt tekstisõnum.
 • Kui õpilane puudub viis või enam päeva järjest, siis tuleb lõunasöögi mahaarvamiseks kirjutada kool@late.ee puudumise eel või kohe haigestumise päeval.
 • Klassiüritused ja -väljasõidud on õppetöö osa ja seega kohustuslikud.

 • Erakorralisel puudumisel tuleb teavitada klassiõpetajat või helistada kooli üldnumbrile 5591 8618 (büroo).

 • Kool ei poolda ärasõite ja puhkusereise kooli ajal. Koolil on õigus tasustada õpetajate antavad järeleaitamistunnid, kui laps on käinud puhkusereisil. Õpetaja annab järeleaitamisetunde võimalusel (vaba aja olemasolul). Ühe tunni hind on 30 eurot.

 • Planeeritud puudumisest annab lapsevanem teada klassiõpetajale.

Riietus ja hügieen

 • Kõik õpilased peavad siseruumides kandma vahetusjalatseid.

 • Koolis on õpilane riietatud korrektselt: pluus, triiksärk, nööbisärk, kampsun jms. Dressid, pusad, t-särgid, suurte piltidega pluusid ja neoontoonid ei ole aktsepteeritud.

 • Kooli tuleb tulla puhtana ja kammituna (pikad juuksed kinni, küüned lõigatud). Koolis ei ole õpilastel lubatud kanda meiki ja lakitud küüsi.

 • Liikumistundideks peavad olema vahetusriided: sügisel ja kevadel dressid ja  jooksujalanõud, talvel suusad ja suusariided. Liikumistunni järgseks pesemiseks on kaasas rätik ja pesuvahendid.

 

Nutikad lapsed vs nutiseadmed

Waldorfkool Läte õpetajate kolleegium eeldab, et:

 • meie kooli lapsevanemad toetavad waldorfpedagoogilisi kasvatuspõhimõtteid ning seega  ei toeta nad õpilaste poolt nutiseadmete* kasutamist enne VIII klassi jõudmist. Seetõttu ei ole õpilastel lubatud kuni VIII klassini nutiseadmeid koolimajja ja kooli korraldatud sündmustele kaasa võtta (kolleegiumi koosoleku otsus 18.06.2020). Vajadusel soovitame õpilastel kasutada elementaarsete kõne- ja sõnumifunktsioonidega internetiühenduseta nuppudega mobiiltelefone.

 • ka VIII-IX klassi vanemad hindavad oma lapse küpsust ja valmisolekut nutiseadme* sihipäraseks kasutamiseks, sealjuures kaalutlevad nutiseadme* vajadust vs sellega kaasnevaid ohte.

*nutitelefon, nutikell, nutiprillid, sülearvuti, arvuti, tahvelarvuti jms.

Waldorfkool Läte õpetajate kolleegium on seisukohal, et:

 • digitaalse meedia õigeaegne õpetus võimaldab lastel kujuneda oskuslikuks, loovaks, teadlikuks ja vastutustundlikuks arvutikasutajaks. Meie koolis toimub süvendatud informaatika õpetamine IX klassis.

 • digimaailm ei asenda tegelikus maailmas liikumist, omavahelist vahetut suhtlust, mängu, raamatute lugemist, käelisi tegevusi jpm.

Koolimajas

 • Koolimaja avatakse kell 7:45. Õpilased lahkuvad reeglina koolimajast peale tundide lõppu.

 • Õpilased võivad huvi- ja spordiringidesse minekut oodata koolimaja fuajees ja oma koduklassis koolipäevadel kuni kella 16:00ni.

 • Õpilane peab kasutama kooliruume otstarbekohaselt.

 • Koolimajja saabudes lülitavad kõik õpilased mobiiltelefonid, nutiseadmed ja muud elektroonikaseadmed välja ning annavad hoiule. Telefon peaks olema kaitseümbrises.

 • Telefonid, nutiseadmed ja muud elektroonilised seadmed jäävad õpetajate tuppa hoiule kuni õpilase koolist lahkumiseni. Kooli territooriumil ei ole lubatud antud seadmete kasutamine. Vajadusel saab õpilane helistada lapsevanemale õpetaja juuresolekul õpetajate toas või büroos.

 • Erakorralistel juhtudel saab lapsevanem õpilasele teate edasi öelda, helistades kooli telefonil 5591 8618 (büroo).

 • Kui õpilane eirab kodukorras sätestatud mobiiltelefoni, nutiseadme ja muu elektroonikaseadme kasutamise tingimusi, siis on õpetajatel õigus vastav ese hoiule võtta ning otsustada, kas ese tagastatakse õpilasele või lapsevanemale. Hoiule võetud mobiiltelefoni, nutiseadme ja muu elektroonikavahendi kohta teavitatakse lapsevanemat.

 • Õpilaste meelerahu huvides on vajalik hommikuti kodus läbi rääkida, kuhu ja mis kell õpilane peale kooli minema/jõudma peab.

 • Õpilane kohustub hoidma heaperemehelikult temale kasutusse antud kooli vara ja tagastab kooli poolt väljastatud õppevahendid õigeaegselt.

 • Kui õpilane tahtlikult rikub, lõhub või kaotab kooli vara, peab õpilane või vanemad materiaalse kahju koolile hüvitama.

 • Koolipäeva lõpuni ei ole õpilastel lubatud iseseisvalt kooli territooriumilt lahkuda (sh poodi minna).

 • Koolimajas ei ole lubatud närida nätsu, süüa krõpse, komme ja juua magustatud karastusjooke.

 • Õpilastel ei ole lubatud suitsetamine, alkoholi tarbimine, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete omamine ja kasutamine.

 • Õpilasel on keelatud kooli kaasa võtta plahvatusohtlikke ja kergestisüttivaid aineid, tuletikke ja muid tulesüütamisvahendeid, ning terariistu ja relvi (sh ka mängurelvi), mis võivad põhjustada ohtu õpilasele ja kaaslastele.

 • Kool ei vastuta õpilase väärtesemete eest (rattad, ehted, mobiiltelefonid, nutiseadmed ja muud elektroonilised seadmed).

Toitlustus

 • Lõunasöögi hind on 3,24 eurot, millest arvestatakse maha riigi ja KOV toetus. Kui õpilane puudub viis või enam päeva järjest, siis tuleb lõunasöögi mahaarvamiseks kirjutada kool@late.ee puudumise eel või kohe haigestumise päeval.

 • Õpilase eritoitumise menüü koostamiseks tuleb täita avaldus kodulehel.

 • Vahepalaks võib kaasa võtta võileiva, aed-või puuvilju.

Liiklus

 • Kodus tuleb kodu-kool-kodu marsruut läbi arutada.

 • Jalgrattaga ning tõukerattaga kooli tulles peab õpilane täitma liikluseeskirju, sh kandma turvavarustust.

 • Kooli toodav inventar (suusad, rattad, kelgud) tuleb märgistada nimeliselt. Kool ei vastuta kooli hoiule jäetud inventari eest.

Kommunikatsioon

 • Kui lapsel on mure või küsimus, pöördub ta klassiõpetaja poole. Kui oma klassiõpetajat ei ole saadaval, võib pöörduda teiste õpetajate poole või büroosse.

 • Kui lapsevanematel on küsimus oma lapse tegemiste või õppetöö kohta, pöördutakse esmalt klassiõpetaja poole. Kui küsimus on kooliga seotud või kui vanem ei tea, kellelt võiks vastuse saada, siis saab saata kirja e-postiga aadressile kool@late.ee.

 

Hindamine

 • Õpilase üldarengule, koolitööle ning käitumisele antakse numbrilise tunnistuse asemel kirjalik iseloomustus, ülevaade kooliaastal toimunust ja läbitud õppeainete temaatika.

a) lapse füüsilise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse arengu kirjelduse,

b) ülevaate õpilase õpihuvi ja ainetealaste saavutuste kohta,

c) üldinformatsiooni kooliaasta jooksul toimunust,

d) läbitud õppeainete temaatika.

 • Numbriline tunnistus antakse, kui õpilane lahkub enne põhikooli lõppu teise kooli ning järgmises koolis on vaja numbrilist tunnistust.  Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus «5» väga hea; «4» hea; «3» rahuldav; «2» puudulik ja «1» nõrk.

Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes

Õpilase suhtes võib kool rakendada ühte või mitut järgmist tugi- ja mõjutusmeedet:

 • õpilase käitumise arutamine vanemaga

 • õpilasega tema käitumise arutamine õpetajate kolleegiumi koosolekul

 • esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine

 • õppetunnist eemaldamine

 • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine, eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks

 • kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida kohaldatakse õpilase või vanema nõusolekul

 • pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul (millest teavitatakse vanemat)

 • ajutine keeld võtta osa klassiüritustest ja -väljasõitudest (teavitatakse vanemat)

 • ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul).

Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine

 • Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolipere liikmed.

 • Vahetundides jälgivad õpilaste käitumist kõik koolitöötajad.

 • Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õpilane peab pöörduma lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassiõpetaja, kooli juhataja või mõne teise õpetaja poole.

 • Ulatuslikuma vägivalla juhtumi korral teavitab õpilane või vanem klassiõpetajat. Juhtumi lahendamiseks kaasatakse kooli õpetajate kolleegium ja vajadusel teisi täiskasvanuid ning spetsialiste.

 • Õnnetusjuhtumi puhul toimitakse vastavalt tegevusplaanile, mis on kirjeldatud „Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras“

 • Ohuolukorras toimitakse “Hädaolukordade lahendamise plaanis” märgitud hoonest evakueerumise plaani alusel.