KOOL

Kodukord

Waldorfkool Läte kodukord

 /aprill 2024/

 

 1. SISSEJUHATUS
  • Waldorfkool Läte (WKL) on 9-klassiline eraüldhariduskool, mille õppekava toetub waldorfpedagoogikale.
  • WKL koolipere lähtub oma tegevuses ja käitumises Eesti Vabariigi seadustest, kooli õppekavast ja põhiväärtustest ning WKL-s vastu võetud kordadest ja kokkulepetest.
  • Käesolev kodukord on täitmiseks Waldorfkool Läte töötajatele, õpilastele, lapsevanematele ja külalistele.
  • WKL kodukorra muudatused kiidab heaks WKL nõukogu. Kodukord on avalikustatud kooli kodulehel.

 

 1. SISSEPÄÄS
  • Kooli sissepääs koolipäeva alguses on üksnes Keskväljak 15 hoone eesuksest.
  • Kooli välisuks on koolipäevadel avatud kell 7.45–16.00.
  • Õpilaste üleriideid ja välisjalatseid hoitakse klassiruumides või koridorides selleks ettenähtud kohtades.
  • Tõukerattaid hoitakse koolimaja hoovis asuvas tõukeratta kuuris, mille uks käib koodvõtmega lukus.
  • Jalgrattaid hoitakse rattaomaniku poolt lukustatult koolimaja ees jalgrattahoidjas.

 

 1. KOOLIPÄEVA KORRALDUS
  • Koolipäevad algavad kell 8:30 ja õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.
  • Õpilased jõuavad kooli piisava ajavaruga, et olla tundi alustava kellahelina ajaks õppetööks valmis.
  • Õpilased kohustuvad osalema õppetöös vastavalt neile kohalduvale tunniplaanile täies mahus.
  • Õppetöö toimub kontaktõppe vormis.
  • Õppetöö on juhendatud õpe kooli poolt määratud viisil, sh loeng, individuaaltund, konsultatsioon ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.
  • Tunnid algavad päevaplaanis ettenähtud ajal. Hiljemalt peale tunnikella lähevad õpilased klassi.
  • Tunni lõpukella ei helistata. Õpetaja lõpetab tunni.
  • Einepaus on peale põhitundi, sobilik vahepala on võileib ja/või puu-/juurvili, mida süüakse oma klassis.
  • Koolimajas ei ole lubatud närida nätsu, süüa krõpse ja juua magustatud karastusjooke.
  • Söögisaali lähevad õpilased koos õpetajaga oma söögivahetunnis. Õpilased järgivad söögisaalis viisaka käitumise tava. (Lisa 1. Söögisaalis.)
  • Koolipäeva lõpuni ei ole õpilastel lubatud ilma õpetaja loata kooli territooriumilt lahkuda.
  • Pärast tundide, pikapäevarühma ja/või huviringide lõppu lahkub õpilane koolimajast.

 

 1. PIKAPÄEVARÜHM
  • 1. ja 2. klassi õpilastele mõeldud pikapäevarühm on koolipäeva osa selles osalevatele õpilastele.
  • Pikapäevarühm 1. ja 2. klassi õpilastele algab kell 12.20 ja lõpeb kell 15.00.
  • Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja lapsevanema avalduse alusel oma klassiõpetajale. 1. ja 2. klassi õpetajad edastavad laste nimed pikapäevarühma õpetajale.
  • Pikapäevarühmas osaleval õpilasel on võimalik saada lisatasu eest oodet.

 

 1. PUUDUMINE
  • Õpilane puudub tundidest vaid mõjuval põhjusel: aineõpetaja, klassiõpetaja/klassijuhataja või kooliarsti loal; kodustel põhjustel vanema teatamisel; haiguse korral vanema tõendiga.
  • Lapsevanem kohustub teatama lapse hilinemisest või puudumisest ja selle põhjustest klassiõpetajale enne õppepäeva algust kirjalikult, kas tekstsõnumi või e-maili teel.
  • Klassiüritused ja -väljasõidud on õppetöö osa ja seega kohustuslikud.
  • Kool eeldab, et pere- ja puhkusereisid planeeritakse koolivaheaegadele. Õppetöö ajalreisimist võidakse lugeda põhjuseta puudumiseks.
  • Koolil on õigus esitada lapsevanemale arve eelnevalt kokkulepitud järeleaitamistundide eest. Võimalusel annab õpetaja järeleaitamistunde, ühe õppetunni (45min) hind on 30 eurot.
  • Puudumine mis tahes põhjusel ei vabasta õpilast õppematerjali omandamise kohustusest. Puudutud õppepäevade materjali saamise ja selle õpilasele järgi õpetamise eest vastutab lapsevanem.

 

 1. ÕPILASE ARENGU TOETAMINE
  • Õpilase arengu toetamiseks ning tema võimete ja annete arendamiseks võib kasutada järgmisi meetmeid:
   • täiendav pedagoogiline juhendamine ajutise mahajäämuse korral;
   • arenguvestluse läbiviimine õpilase ja/või lapsevanemaga;
   • (vajadusel) HEV koordinaatori, eripedagoogi tugi;
   • (vajadusel) diferentseeritud õppe või individuaalse õppekava rakendamine.

 

 1. HINDAMINE
  • WKL 1.-8. klassi õpilase koolitööd, pühendumist ning käitumist hinnatakse 1 kord aastas sõnalise tunnistusega. Sõnalises tunnistuses antakse ka ülevaade kooliaastal toimunust ja läbitud õppeainete temaatikast.
  • Numbriline tunnistus antakse, kui õpilane lahkub enne põhikooli lõppu teise kooli ning järgmises koolis on vaja numbrilist tunnistust. Numbrilisel tunnistusel hinnatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi viiepallisüsteemis.
  • 9.klassis võetakse õpilase teadmiste hindamiseks kasutusele tähtedega hindamine. Viiendiku jooksul õpitud ainete kokkuvõtvad hinded kantakse matriklisse. Õpilane saab matrikli iga viiendiku lõpul vanematele näitamiseks ja toob seejärel selle kooli tagasi.

 

 1. RIIETUS JA HÜGIEEN
  • Igapäevaseks kooliriietuseks:
   • pikad klassikalise lõikega püksid, sealhulgas teksapüksid;
   • pluus, triiksärk või ühevärviline džemper või T-särk;
   • seelik või kleit;
   • kampsun, vest, jakk või pintsak.
  • Koolimajas kantakse vahetusjalatseid, mille tallad ei määri põrandaid.
  • Koolis on lubatud kanda tagasihoidlikke ehteid.
  • Koolipäeva riietus ei ole dressid, sealhulgas liibuvad spordipüksid või -retuusid, keha paljastav või neoonvärvides riietus, rebitud või auguga teksad, lühikesed spordipüksid ja vulgaarse sõnumiga või suurte piltide ja reklaamidega rõivad. Kooliruumides ei kanta peakatet ega plätusid.
  • Kuupeol, eksamil ja muul kokkulepitud rõivastusega üritusel kantakse pidulikku riietust, milleks on
   • neidudel kleit, seelik või püksid ja pluus;
   • 2.noormeestel viigipüksid, triiksärk, tumedam ühevärviline kampsun, vest või pintsak.
  • Kooli tuleb tulla puhta ja kammituna (pikad juuksed kinni, küüned lõigatud). Koolis ei ole õpilastel lubatud kanda meiki ja lakitud küüsi.
  • Liikumistundideks peavad olema vahetusriided: sügisel ja kevadel dressid ja jooksujalanõud, talvel suusad ja suusariided. Liikumistunni järgseks pesemiseks on kaasas rätik ja pesuvahendid.

 

 1. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS
  • Kogu koolipere seisab selle eest, et tagada vaimne ja füüsiline turvalisus nii koolis kui ka võimalusel väljaspool kooli.
  • Vahetundides jälgivad õpilaste käitumist kõik koolitöötajad.
  • Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õpilane peab pöörduma lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassiõpetaja, kooli juhataja või mõne teise õpetaja poole.
  • Õnnetusjuhtumi puhul toimitakse vastavalt tegevusplaanile, mis on kirjeldatud „Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras“
  • Ohuolukorras toimitakse “Hädaolukordade lahendamise plaanis” märgitud hoonest evakueerumise plaani alusel.
  • Üldkasutatavatesse ruumidesse ja õppehoonete välisterritooriumile on paigaldatud 8 statsionaarset kaamerat, mis salvestavad ööpäev läbi.
  • Videovalvesüsteemi õiguslik alus on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 44 lg 5. Videovalvesüsteemi eesmärk on koolivara, õpilaste ja õpetajate kaitsmine.
  • Digitaalsed videosalvestised võimaldavad vaadata sündmusi tagasiulatuvalt kuni kolm nädalat.
  • Salvestiste vastutav töötleja on WKL. Salvestatud informatsioonile ligipääs ja vaatamine on kaitstud parooliga. Salvestatud videomaterjali vaatamise eesmärk on tuvastada toimunud sündmuste asjaolusid ja selles osalenuid. Salvestatud informatsiooni läbivaatamiseks annab loa kooli juhataja.
  • Salvestatud informatsioonist koopiate väljastamine on lubatud politseile ja teistel juhtudel, kui salvestise küsijal on seadusest tulenev õigus andmeid saada. Andmesubjektil on õigus saada salvestiste koopiaid üksnes iseenda kohta. Salvestisest koopia saamiseks tuleb esitada allkirjastatud taotlus kool@late.ee , milles on ära näidatud andmete saamise õiguslik alus jaajavahemik, mille kohta salvestist soovitakse.
  • Videovalvesüsteemi kasutamise eest vastutab kooli juhataja.
  • Turvakaamerad on tähistatud kaamera välisperimeetrisse paigaldatud teabetahvlitega, millel on kiri „VIDEOVALVE”.
  • Kooli territooriumil ja üritustel õpilaste või kooli töötajate filmimine, pildistamine ja intervjueerimine on lubatud kooli juhataja, töötajate ja lapsevanema nõusolekul.
  • Turvalisuse tagamiseks koolis ei tohi õpilastel kaasas olla relva, terariistu, kergesti süttivaid aineid, lõhkeainet, pürotehnikat, mürgistust või joovet tekitavaid aineid, õpilase vanusest tulenevalt keelatud aineid ega muid inimesi ohustavaid esemeid.
  • Kui koolil tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on eelmises punktis nimetatud esemeid või aineid, võtab kool kasutusele meetmed vahetu või vahetult eesseisva ohu vähendamiseks.
  • Koolil on õigus kahtluse korral kontrollida ja vajadusel ära võtta keelatud esemeid ning aineid õpilase valdusest (sh riietest).
  • Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks kahtlusest teavitab kool viivitamata politseid.
  • Esemete ja ainete olemasolu kontrollimine, äravõtmine õpilase valdusest ning kooli hoiulevõtmine toimub vastavalt PGS-is sätestatule.

 

 1. ELEKTROONILISTE SIDEVAHENDITE KASUTAMINE
  • Õpilastel ei olelubatud nutiseadmeid koolimajja ja kooli korraldatud sündmustele kaasa võtta, erandiks eelnev kokkulepe õpetajaga (Kolleegiumi koosoleku otsus 18.06.2020).
  • Soovitame õpilastel kasutada elementaarsete kõne- ja sõnumifunktsioonidega internetiühenduseta nuppudega mobiiltelefone.
  • Koolimajja saabudes lülitavad kõik õpilased mobiiltelefonid ja nutiseadmed välja ning annavad hoiule. Soovitavalt võiks telefon olla kaitseümbrises.
  • Telefonid ja nutiseadmed jäävad õpetajate tuppa hoiule kuni õpilase koolist lahkumiseni. Kooli territooriumil ei ole lubatud antud seadmete kasutamine. Vajadusel saab õpilane helistada lapsevanemale õpetaja loal.
  • Kool piirab õpilaste mobiiltelefonide jt nutiseadmete kasutamist, et toetada koolis sotsiaalset suhtlemist ning keskendumisvõime ja tähelepanu arengut.
  • Erakorralistel juhtudel saab lapsevanem õpilasele teate edasi öelda, helistades kooli telefonil 5591 8618 (büroo).
  • Kui õpilane eirab kodukorras sätestatud mobiiltelefoni, nutiseadme kasutamise tingimusi, siis on õpetajatel õigus vastav ese hoiule võtta ning otsustada, kas ese tagastatakse õpilasele või lapsevanemale.
  • Soovituslikult väldivad maja külalised ja lapsevanemad koolihoones mobiiltelefonide kasutamist.

 

 1. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes
  • Õpilase suhtes võib kool rakendada ühte või mitut järgmist tugi- ja mõjutusmeedet:
   • õpilase käitumise arutamine lapsevanemaga;
   • õpilase käitumise arutamine õpetajate kolleegiumi koosolekul;
   • õpilase käitumise arutamine lapsevanemate ja kolleegiumi esindajate vahel;
   • õppetunnist eemaldamine;
   • konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine, eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
   • pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul, millest teavitatakse vanemat;
   • ajutine keeld võtta osa klassiüritustest ja -väljasõitudest, millest teavitatakse vanemat;
   • ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

 

 1. Kooli ruumide ja vahendite kasutamine
  • Õpilane kohustub hoidma heaperemehelikult temale kasutusse antud kooli vara ja tagastab kooli poolt väljastatud õppevahendid õigeaegselt. Õpilane peab kasutama kooliruume otstarbekohaselt.
  • Kooli ruume, vahendeid ja rajatisi saavad õpilased kasutada kooli lahtioleku ajal, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
  • Kooli ruumide kasutaja vastutab ruumide korrashoiu ja puhtuse eest nende kasutamise ajal ja jätab endast maha puhtad ja korras ruumid.
  • Kooli ruumide või vahendite rikkumisel tuleb kahju tekitajal või ürituse eest vastutajal see koolile hüvitada. Hüvitamise viis, tingimused ja suurus lepitakse kokku kooli juhatajaga. Hüvitamise määramisel lähtutakse konkreetsest juhtumist, tekitatud kahju suurusest ning kasvatuseesmärkidest.
  • Hooviala kasutamise eest vastutavad kõik hooviala kasutajad. Peale mängimise lõppu tuleb asjad kokku korjata ja asetada selleks ettenähtud kohta.
  • Kool ei vastuta õpilase väärtesemete eest (v.a korvidesse hoiustamiseks antud mobiiltelefonid ja nutiseadmed).

 

WKL Kodukord LISA 1

Söögisaalis:

 • Enne söömist pestakse ja kuivatatakse käed.
 • Ühist söömist juhatab sisse üheskoos loetav söögisalm.
 • Õpilane sööb oma kohal, ei jutusta kõvahäälselt, koristab oma nõud.
 • Õpilane arvestab toitu võttes kõigi lauas olijatega.
 • Pärast söömist tänatakse oma laua juures.
 • Söögisaalist ei võeta toitu kaasa.