KOOL

Waldorfkool Läte nõukogu

Kooli nõukogu on kooli kollegiaalne otsustuskogu, mis valitakse üheks aastaks.

Kooli nõukogu ülesanded:

  • esitab kooli pidajale kinnitamiseks kooli arengukava ja õppekava muutmisettepanekud;
  • kuulab ära juhataja iga-aastase arengukava täitmise ülevaate;
  • kuulab ära juhataja ülevaate erakooli eelarve, majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta; teeb ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö parendamiseks;
  • kehtestab erakoolist väljaarvamise tingimused.

 

Novembris 2022 valiti kooli nõukogu järgmises kooseisus.

Lapsevanemate esindajad 

Külvi Noor
Anneli Raieste
Merle Kivinukk
Kaisa Jaaksaar
Peeter Peljo

Kolleegiumi esindajad

Helle Suurlaht
Merje Tomson

Seltsi juhatuse esindaja

Piret Suvi

Kooli juhataja

Urmas Keller