KOOL

Waldorfkool Läte nõukogu

Kooli nõukogu on kooli kollegiaalne otsustuskogu, mis valitakse üheks aastaks.

Kooli nõukogu ülesanded:

  • esitab kooli pidajale kinnitamiseks kooli arengukava ja õppekava muutmisettepanekud;
  • kuulab ära juhataja iga-aastase arengukava täitmise ülevaate;
  • kuulab ära juhataja ülevaate erakooli eelarve, majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta; teeb ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö parendamiseks;
  • kehtestab erakoolist väljaarvamise tingimused.

 

Oktoobris 2023 valiti kooli nõukogu järgmises koosseisus:

Lapsevanemate esindajad 

Riin Hiieväli
Külvi Noor
Jürgen Mets
Marko Niitsoo

Kolleegiumi esindajad

Marite-Helena Hiiemäe
Tiia Pottmann

Seltsi juhatuse esindaja

Merle Kivinukk

Kooli juhataja

Urmas Keller