KOOL

Vastuvõtutingimused ja kord

 1. Vanematel tuleb enne lapse kooliminekut tutvuda lähemalt waldorfpedagoogika põhimõtetega. Esmalt tuleb läbi lugeda Eesti waldorfkoolide õpetajate ja lapsevanemate koostöös valminud “lapsevanema käsiraamat” http://www.late.ee/kool/lapsevanema-kasiraamat

Infot koolituste ja loengute kohta saab Vanematekooli lehelt https://late.ee/kool/vanematekool/ ja Eesti Vabade Waldorfkoolide-ja lasteaedade Ühenduse kodulehelt http://waldorf-ühendus.ee

 

 2. Vanematel on vajalik osaleda spetsiaalselt esimese klassi vanematele peetavatel loengutel. Loengutes käsitletakse lapse kooliküpsust, waldorfpedagoogika põhimõtteid, töökorraldust ning õppekava. Vanematekooli loengute info on kooli kodulehel ja saadetakse e-kirja teel kõikidele registreerunutele.

 

 3. Lapsevanemal tuleb laps registreerida, täites avalduse ankeedi kooli kodulehel. Registreerimist ja avalduse ankeete ootame igal aastal alates 1. jaanuarist. Registreerimine suletakse, kui on laekunud 30 avaldust.

 

4. Laste vastuvõtukord 

Vastuvõtul toimub lapse vaatlus, kus selgitatakse välja lapse sotsiaalne, füüsiline ja intellektuaalne kooliküpsus.

Info vastuvõtuaegade kohta saadetakse vanematele e-kirja teel.

Paralleelselt toimuvad vestlused ka vanematega, et selgitada välja vanemate valmisolek end waldorfkooliga siduda.

 

5. Esimese klassi lõpliku koosseisu kinnitab vastuvõtukomisjon.

Kooli võetakse vastu kooliealised lapsed (laps saab 7. aastaseks enne 1. oktoobrit), kes on õpetajate poolt kooliküpseks tunnistatud. Lõpliku otsuse langetamisel lähtutakse klassi kui terviku kujundamisest.

Lapse vastuvõtmisest või mittevastuvõtmisest teavitatakse vanemat e-kirja või telefoni teel.

 

6. Esitamiseks vajalikud dokumendid

Kandidaadid:

Avalduse ankeet kodulehel

Iseloomustusankeet (saadetakse e-kirjaga ja palutakse tagastada täidetuna enne vastuvõtuvestlusele tulemist)

Vastuvõetud õpilased:

Sünnitunnistus

Tervisekaart

Kaks fotot suuuses 3×4

 

7. Lapse kooli tulles sõlmib vanem või hooldaja Haridus- ja Kultuuriselts Läte MTÜga lepingu.

Lepingu andmete jaoks täidab vanem eelnevalt kooli kodulehel oleva vanema lepingu andmete ankeedi http://www.late.ee/lapsevanema-lepingu-andmed. Leping allkirjastatakse vastavalt vanema soovile kas digitaalselt või paberkandjal hiljemalt 10 päeva enne kooli algust.

 

 

Vastuvõtutingimused kinnitatud õppenõukogu poolt 08.03.2018